KONFERENCJA: „Tożsamość nasza powszednia”

KONFERENCJA: „Tożsamość nasza powszednia”

Instytut Kultury Europejskiej oraz Wydział Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie, wraz z Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję „Tożsamość nasza powszednia”, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2020 w trybie online (ZOOM®).

Konferencja ma na celu połączenie działań z obszaru sztuk wizualnych z rozważaniami znajdującymi się w spektrum różnorodnych dziedzin naukowych. Wątkiem teoretycznym wspólnego spotkania naukowców i artystów stało się pytanie o „tożsamość”. To właśnie „tożsamość” bowiem pozostaje jednym z najważniejszych, będących wciąż “w procesie” zagadnień dotyczących wszystkich dziedzin życia człowieka: jego działalności artystycznej, kulturowej, społecznej, religijnej czy naukowej. Struktury świata ponowoczesnego obligują badaczy do wypróbowywania coraz to nowszych metodologii, wyrafinowanych środków interdyscyplinarnego rozumienia wymiarów procesu identyfikacji, zachęcając do nieszablonowego myślenia i mówienia o “tożsamości”. Wychodząc naprzeciw trudnościom jednoznacznego określenia zagadnienia “tożsamości”, organizatorzy spotkania podzielili je na umowne panele tematyczne, zapraszając do uczestnictwa w konferencji reprezentantów różnych dyscyplin.

Wyodrębnione panele odpowiadają dodatkowo PIĘCIU perspektywom twórczym, które podejmą artyści z Instytutu Malarstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rezultaty ich działań artystycznych będziemy mogli oglądać przez dwa miesiące między 18.12.2020-18.02.2021 w 3D Blue Point Art Gallery PUNO London na wystawie zatytułowanej „Obrazy Tożsamości”.

Konferencja „Everyday Identity” oraz wirtualna wystawa „Images of Identity” są częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego: „The Question of „Identity” in an Interdisciplinary Approach 2020/2021″. Projekt realizowany jest we współpracy Instytutu Kultury Europejskiej PUNO oraz Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej UP.


 

 


Institute of European Culture and the Faculty of Social Sciences of the Ignacy Jan Paderewski University of Poland in London with the Institute of Painting and Artistic Education of the Pedagogical University of the National Commission in Cracow have the honour to invite you to International Interdisciplinary Conference – Our Everyday Identity to be held on 12-13 December 2020 online (ZOOM®).

The conference aims to combine activities in the field of visual arts with interdisciplinary considerations in the spectrum of various fields of humanities and social sciences. The theoretical approach of the scientists and artists meeting has become the question of „identity”. The most important issues which are still „in the process”, concerning all areas of human life: its artistic, cultural, social, religious or scientific activities.

The structures of the post-modern world oblige researchers to try newer methodologies, sophisticated resources of interdisciplinary understanding of the dimensions in the identification process, encouraging unconventional approach to the „identity” issues
In order to meet the challenges of topographizing the term of „identity”, conference organizers divided it into 5 contractual thematic panels, creating an opportunity to contribute to the event for the representatives of various disciplines.

The panels respond to FIVE creative perspectives which will be taken up by artists from the Institute of Painting of the Pedagogical University of Cracow. The results of their artistic activities will be available for viewing for two months between 18.12.2020 – 18.02.2021 in 3D Blue Point Art Gallery PUNO London at the exhibition entitled „Images of Identity”.

The conference „Everyday Identity” and the virtual exhibition „Images of Identity” are part of an interdisciplinary research project: „The Question of „Identity” in an Interdisciplinary Approach 2020/2021″. The project is implemented in cooperation with the Institute of European Culture PUNO and the Institute of Painting and Artistic Education UP.