Statut Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polski Uniwersytet na Obczyźnie (w skrócie PUNO) z siedzibą w Londynie jest prywatną uczelnią akademicką, funkcjonującą jako polskie centrum edukacji i badań naukowych w Wielkiej Brytanii w oparciu o Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1952 r.
2. PUNO używa następujących tłumaczeń swojej nazwy na języki obce:

 1. The Polish University Abroad, w języku angielskim
 2. L’Université Polonaise à l ’Etranger, w języku francuskim
 3. Die Polnische Universit ät im Ausland, w języku niemieckim

3. Misją PUNO jest tworzenie, gromadzenie i udostępnianie wiedzy, a także umożliwianie studentom nabywania wiedzy akademickiej oraz praktycznych umiejętności. W wypełnianiu swojej misji PUNO kieruje się zasadami neutralności światopoglądowej i niedyskryminowania z tytułu rasy, płci, przekonań religijnych, społecznych czy politycznych oraz wieku i niepełnosprawności.
4. PUNO używa godła i pieczęci w formie przedstawionej w załączniku.
5. PUNO jest autonomiczny we wszystkich obszarach swojego działania.
6. PUNO uchwala swój statut i zmiany w statucie.
7. PUNO może tworzyć oddziały poza swą główną siedzibą na podstawie uchwały Senatu. Zakres działania oddziału i uprawnień jego władz ustala uchwała o jego powołaniu.
8. PUNO może posiadać, nabywać, obciążać i zbywać własny majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny i zapisy, zawierać umowy i zarządzać swym majątkiem.
9. Nabycie, sprzedaż i obciążenie nieruchomości własnych oraz przyjęcie pod warunkiem obciążającym zapisów i darowizn wymaga uchwały Senatu.
10. Zgodnie z prawem brytyjskim PUNO jest edukacyjną instytucją charytatywną i podlega kontroli w zakresie finansowym przez Charity Commission. Do reprezentowania PUNO wobec Charity Commission powołany jest Zespół Powierników (Board of Trustees), którego członkami są: Rektor jako przewodniczący, Prorektor, Sekretarz, Kwestor i 3 członków powoływanych przez Senat na okres 5 lat.

 

ZADANIA PUNO

11. Zadaniem PUNO jest:

 1. Prowadzenie działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem studiów językowych, historycznych i kulturowych Polski
 2. Prowadzenie badań naukowych
 3. Kształcenie kadry naukowej
 4. Upowszechnianie wiedzy
 5. Propagowanie osiągnięć polskiej nauki, techniki i kultury.

12. W wykonywaniu swoich zadań PUNO może współpracować z innymi uczelniami, zarówno polskimi, jak i mającymi siedzibę w innych państwach europejskich i pozaeuropejskich.
13. PUNO może prowadzić studia I i II stopnia, studia podyplomowe, jak również indywidualne przewody doktorskie.
14. Oficjalnym językiem wykładowym jest język polski. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w innym języku.

 

CZŁONKOWIE PUNO

15. Pracownicy naukowi, administracyjni, studenci i doktoranci są członkami Uczelni, współdecydującymi o jej działalności i rozwoju za pośrednictwem organów kolegialnych i jednoosobowych.
16. PUNO powołuje nauczycieli akademickich na stanowiska:

 1. Profesorów mianowanych
 2. Profesorów afiliowanych
 3. Profesorów wizytujących
 4. Adiunktów
 5. Asystentów oraz pomocniczych pracowników naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych lub technicznych.

17. Na stanowisko Profesora mianowanego może być powołana osoba ze stopniem naukowym doktora, posiadająca znaczący dorobek naukowy utrwalony w postaci publikacji książkowych lub artykułów w periodykach naukowych. PUNO jest głównym miejscem pracy Profesora mianowanego. Aktu powołania dokonuje Rektor po uzyskaniu opinii Senatu wydanej na podstawie pisemnej rekomendacji 2 referentów o statusie profesorskim uzyskanym w dziedzinie uprawianej przez kandydata na to stanowisko lub dziedzinie pokrewnej. Referentów powołuje Rektor na podstawie wniosku Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu. W szczególnych przypadkach Senat może odstąpić od warunku posiadania stopnia naukowego doktora dla osób o statusie profesorskim w innej uczelni lub posiadających znaczący dorobek techniczny lub artystyczny.
18. Na stanowisko Profesora afiliowanego może być powołana osoba o statusie profesorskim w innej uczelni, dla której PUNO nie jest głównym miejscem pracy, a która współpracuje z PUNO w prowadzeniu działalności dydaktycznej lub badawczej. Aktu powołania dokonuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu wydanej na podstawie pisemnej rekomendacji jednego referenta posiadającego status profesora. Profesor afiliowany może, w zakresie ustalonym z Rektorem, prowadzić badania naukowe w PUNO, uczestniczyć w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz w sposób określony przez Rektora korzystać z zasobów Uniwersytetu.
19. Profesorów wizytujących powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu na okres do dwóch lat lub bezterminowo.
20. Na stanowisko Adiunkta może być powołana osoba ze stopniem naukowym doktora. Aktu powołania dokonuje Dziekan Wydziału lub Dyrektor Instytutu po uzgodnieniu z Rektorem.
21. Na stanowisko Asystenta może być powołana osoba ze stopniem magistra. Aktu powołania dokonuje Dziekan Wydziału lub Dyrektor Instytutu.
22. Pracowników pomocniczych powołuje Dziekan Wydziału lub Dyrektor Instytutu.

 

WŁADZE PUNO

23. Organami PUNO są Senat i Rektor.
24. Senat jest najwyższą władzą kolegialną PUNO.
25. Rektor jest jednoosobową w ładzą wykonawczą PUNO. Rektorowi przysługuje honorowy tytuł Magnificencji.
26. W skład Senatu wchodzą z tytułu pełnionych urzędów Rektor, Prorektor, Dziekani i Prodziekani Wydziałów, Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów Instytutów, Sekretarz PUNO, Profesorowie mianowani, Kierownicy Zakładów i Kwestor, a także jeden delegat wybrany przez i spośród pracowników każdego Zakładu oraz trzech przedstawicieli studentów i doktorantów wybranych przez te grupy dokonujące wyborów łącznie. W szczególnych przypadkach losowych kierownicy Zakładów mogą desygnować swoich zastępców do udziału w posiedzeniu Senatu.
27. Rektor może zaprosić do udziału w posiedzeniach Senatu również inne osoby, jednak tylko z głosem doradczym.
28. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor, który przewodniczy obradom. Posiedzenia Senatu mogą być również zwołane przez Rektora na wniosek co najmniej trzech jego członków.
29. Zadaniem Senatu jest:

 1. a. Nadzorowanie i ocena działalności Uczelni
 2. Uchwalanie statutu PUNO i jego zmian
 3. Zatwierdzanie strategii PUNO opracowanej i przedstawianej przez Rektora
 4. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania Rektora, w tym sprawozdania finansowego
 5. Opiniowanie nominacji profesorskich przedstawianych przez Rektora
 6. Udzielanie pełnomocnictwa Rektorowi w sprawie zawierania umów o współpracy PUNO z innymi jednostkami
 7. Opiniowanie wniosków o nadanie godności doktoratu honoris causa i profesora honorowego.
 8. Opiniowanie wniosków o nadanie tytułu profesor emeritus. Tytuł ten może być nadany pracownikowi PUNO odchodzącemu na emeryturę, który zajmował stanowisko profesorskie w trakcie swojej pracy w PUNO i wykazał si ę szczególnymi zasługami dla Uniwersytetu.

30. Do składania wniosków o nadanie godności honorowych upoważnieni są nauczyciele akademiccy PUNO.
31. Do rozpatrywania wniosków o nadanie godności i tytułów honorowych Senat powołuje spośród swoich członków stałą Komisję ds. Odznaczeń. Komisji działającej w składzie 3 osobowym przewodniczy Rektor. Komisja w swojej działalności może zasięgać opinii wewnętrznych lub zewnętrznych ekspertów o wysokim autorytecie akademickim
32. Uchwały Senatu podejmowane są bezwzględną większością głosów. Do ważności uchwały niezbędna jest obecność na posiedzeniu 2/3 członków Senatu uprawnionych do głosowania.
33. Senat może powoływać komisje, których zadaniem jest rozpatrywanie i przygotowywanie wniosków odnoszących się do sprecyzowanych obszarów działania PUNO.
34. W okresach między posiedzeniami kompetencje Senatu realizuje Prezydium Senatu, w którego skład wchodzą Rektor, Prorektor, Sekretarz PUNO oraz dwóch przedstawicieli wybranych spośród pracowników naukowych PUNO. Uchwały i decyzje Prezydium Senatu podlegają zatwierdzeniu przez Senat na najbliższym jego posiedzeniu.
35. Rektor kieruje działalnością PUNO, a w szczególności:

 1. reprezentuje PUNO na zewnątrz
 2. opracowuje strategię rozwoju uczelni
 3. zwołuje posiedzenia Senatu
 4. składa roczne sprawozdania z funkcjonowania PUNO
 5. określa kompetencje Prorektora
 6. nadzoruje działalność Wydziałów, Instytutów i Zakładów PUNO
 7. nadzoruje działalność administracyjną i gospodarczą PUNO
 8. jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów PUNO.

36. Rektor czuwa nad działalnością władz PUNO w celu zapewnienia zgodnego z prawem i prawidłowego toku ich pracy.
37. Rektora PUNO wybiera Senat spośród swoich członków posiadających co najmniej stopień doktora na okres 4 lat w głosowaniu tajnym na posiedzeniu w czerwcu lub lipcu ostatniego roku urzędowania poprzedniego Rektora.
38. Rektor-elekt przedstawia Senatowi kandydata na Prorektora. Prorektorem może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.
39. Prorektora PUNO wybiera Senat na okres 4 lat w głosowaniu tajnym. Odrzucenie kandydatury przedstawionej przez Rektora elekta oznacza konieczność powtórzenia wyborów Prorektora.
40. Kadencja Rektora i Prorektora rozpoczyna się 1 września.
41. Rektor i Prorektor mogą być wybrani na tę samą funkcję nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
42. Organem pomocniczym Rektora w zakresie jego funkcji administracyjnych jest Sekretariat, którym kieruje Sekretarz PUNO wybierany przez Senat na czas nieokreślony. W skład Sekretariatu wchodzą:

 1. Sekretarz PUNO
 2. Kwestor PUNO zatrudniony przez Rektora
 3. Inni pracownicy administracyjni zatrudniani w miarę potrzeb i możliwości.

43. Władzą kolegialną Wydziału jest Rada Wydziału, której zadaniem jest dbanie o jakość kształcenia w przedmiotach prowadzonych przez Wydział. Radę Wydziału stanowią Profesorowie mianowani PUNO zatrudnieni w Wydziale; przewodniczącym Rady jest z urzędu Dziekan.
44. Rada Wydziału dokonuje wyboru swoich przedstawicieli do Senatu.
45. Dziekanów Wydziałów oraz Dyrektorów Instytutów powołuje i odwołuje Rektor za zgodą Senatu.
46. Dziekani Wydziałów i Dyrektorzy Instytutów są odpowiedzialni za:

 1. Dobór właściwych nauczycieli akademickich do prowadzenia kursów
 2. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania
 3. Dbanie o odpowiedni układ programu wykładów i ćwiczeń oraz czuwanie nad jego należytym wykonaniem.
 4. Opracowanie, monitorowanie i kontrolowanie wykonania planów finansowych Wydziałów i Instytutów
 5. Prace badawcze i realizacje projektów naukowych.

47. Dziekani Wydziałów i Dyrektorzy Instytutów są odpowiedzialni przed Rektorem.
48. Dziekani Wydziałów i Dyrektorzy Instytutów powołują swoich zastępców i kierowników podległych jednostek organizacyjnych za zgodą Rektora.

 

JEDNOSTKI PUNO

49. Jednostkami organizacyjnymi PUNO są Wydziały i Instytuty, które mogą tworzyć wewnętrzne struktury w postaci Zakładów.
50. Utworzenie Wydziału i Instytutu następuje na podstawie decyzji Senatu podjętej na wniosek Rektora.
51. Utworzenie Zakładu następuje na podstawie decyzji Rektora po rozpatrzeniu wniosku Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu i wyrażeniu pozytywnej opinii przez Senat.
52. Zakłady prowadzą działalność dydaktyczną lub naukowo badawczą w zakresie swojej specjalności określonej w akcie powołania. Pracami Zakładu kieruje kierownik, który odpowiada przed Rektorem oraz Dziekanem Wydziału lub Dyrektorem Instytutu za terminowe i właściwej jakości wykonanie podjętych/zleconych prac.

 

STUDIA

53. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego i dzieli się na dwa semestry.
54. Studenci mogą otrzymywać:

 1. Tytuł licencjata – po okresie 3 -letnich studiów stacjonarnych
 2. Tytuł magistra – po okresie dalszych 2 lat studiów stacjonarnych
 3. Stopień doktora – na podstawie obronionej dysertacji, zdaniu egzaminu z dyscypliny właściwej dla tematu doktoratu oraz potwierdzonej znajomości języka obcego
 4. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

55. PUNO może prowadzić studia wspólnie z innymi jednostkami akademickimi na podstawie umów dwu- lub wielostronnych. Do zawierania takich umów upoważniony jest Rektor.
56. PUNO może prowadzić studia niestacjonarne i korespondencyjne. Szczegółowe warunki ich tworzenia i prowadzenia oraz, warunki ich zaliczania i składania egzaminów określają regulaminy uchwalone na wnioski Wydziału/Instytutu przez Senat
57. Tematyka, zakres i okres trwania studiów i ich części ustalane są w planie przygotowanym przez zespół powołany przez Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu. Uruchomienie kursu wymaga akceptacji Rektora.
58. Wysokość czesnego ustalana jest w kosztorysach opracowanych przez kierowników studiów. Decyzje w sprawie uruchomienia studiów i zatwierdzenia kosztorysów podejmuje Rektor lub Prorektor.
59. Studentów przyjmuje Sekretariat PUNO na podstawie dokumentów określonych w planach studiów.
60. Studenci mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach i zdawania egzaminów określonych w planach studiów. Student nie wypełniający tych obowiązków może być skreślony z listy studentów.
61. Wszyscy studenci i doktoranci PUNO tworzą uczelniany samorząd studencki. Działalność, uprawnienia i formy organizacyjne samorządu określa jego statut zatwierdzany przez Rektora PUNO.
62. Studenci, doktoranci i absolwenci PUNO mogą tworzyć koła naukowe. Działalność, uprawnienia i formy organizacyjne koła określa jego statut zatwierdzany przez Rektora PUNO.

 

SPRAWY DYSCYPLINARNE

63. Nauczyciele akademiccy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny niezgodne z prawem lub uchybiające reputacji Uniwersytetu.
64. Do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych Senat na wniosek Rektora PUNO powołuje ze swego grona stałą, trzyosobową Komisję Dyscyplinarną, której przewodniczy Profesor mianowany PUNO.
65. Komisja Dyscyplinarna może wystąpić do Senatu z wnioskiem o ukaranie nauczyciela akademickiego w formie:

 1. Udzielenia upomnienia
 2. Udzielenia nagany z wpisaniem do akt osobowych
 3. Odwołania z pełnionej funkcji
 4. Pozbawienia stanowiska w PUNO.

66. Uchwała powzięta przez Senat w tym zakresie wymaga dla swej ważności dwóch trzecich głosów obecnych członków Senatu.
67. Naruszenie przez studenta przepisów akademickich lub uchybienie godności akademickiej pociąga za sobą postępowanie dyscyplinarne. Kara za czyn zagrożony powszechnymi przepisami karnymi stanowi również podstawę do wytoczenia postępowania dyscyplinarnego.
68. Komisja Dyscyplinarna jest organem PUNO do orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów. Komisja Dyscyplinarna udzielać może:

 1. upomnienia
 2. nagany
 3. nagany z zagrożeniem wydalenia
 4. kary wydalenia z PUNO na czas ograniczony lub na stałe.

69. Instancją odwoławczą we wszelkich sprawach dyscyplinarnych studentów jest Senat, który rozpatruje sprawę na wniosek Rektora lub na skutek pisemnego odwołania złożonego przez studenta. Decyzja Senatu jest ostateczna.


Dekret Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 15 grudnia 1952 r.