Zakład Biografistyki Polonijnej

Zadania Instytutu:

  • badania naukowe i publikacja prac z zakresu biografistyki polonijnej;
  • organizacja sympozjów i konferencji naukowych;
  • inicjowanie programów badawczych i opracowań dotyczących biografistyki polonijnej;
  • prowadzenie wykładów publicznych;
  • utworzenie archiwum Polonii (dane osobowe, archiwum fotograficzne i in.);
  • inicjowanie pisania prac licencjackich i magisterskich w zakresie biografistyki polonijnej;
  • propagowanie w mediach osiągnięć Polaków i osób polskiego pochodzenia na obczyźnie;
  • organizacja tematycznych wystaw

 

Uzasadnienie: Polonia obecnie stanowi ponad 20 mln osób wg danych szacunkowych opartych na spisach powszechnych i danych organizacji polonijnych. W Polsce mieszka 38,5 mln obywateli polskich (wg GUS 2011).

Trudne dzieje Polski w okresie PRL-u i słabe zainteresowanie ze strony władz III RP zaważyły na historiografii, na możliwościach przekazu osiągnięć i wkładu w rozwój światowej cywilizacji Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na obczyźnie. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest zupełny brak wiedzy, m.in. wśród uczniów i studentów (nawet studiujących historię) o udziale Polonii w formowaniu światowej cywilizacji, a także błędy polegające na zaliczaniu Polaków do innych narodowości. Na dzieje wielomilionowej Polonii rozsianej na wszystkich kontynentach składają się w znacznej mierze osiągnięcia indywidualne. Większość tych osiągnięć – niejednokrotnie godnych podziwu, czy wręcz bohaterskich – uległa kompletnemu zapomnieniu.