Koło Naukowe

Prof. Jerzy Buzek, Poseł RP do Europarlamentu – wprowadzenie do debaty

10 lat Polski w UE

DEBATA DEMOGRAFICZNO-EKONOMICZNA
„Wracać, ale dla-do-czego?”

25 lat wolności i 10 lat w Unii Europejskiej stworzyło podłoże dla rozwoju społeczno- ekonomicznego Polski. PKB wzrasta, polska waluta trzyma się dobrze, inflacja nie spędza Polakom snu z powiek, a więc nasza Ojczyzna się rozwija. Paradoksem jest jednak to, że mimo wzrostu ekonomicznego, Polska znajduje się w fazie spadku demograficznego. Ponad milion Polaków w wieku produkcyjnym wyjechało z Polski, zasilając ekonomie państw Europy Zachodniej. Polki w Polsce rodzą o połowę mniej dzieci niż Polki w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie współczynnik bezrobocia wśród młodych Polaków utrzymuje się w naszym kraju powyżej i tak już bardzo wysokiej średniej unijnej. Polska starzeje się i wydaje się, że nadchodzi kryzys systemu emerytalnego.

Właśnie o tym co można i trzeba zrobić, żeby wzrostowi gospodarczemu Polski zaczął towarzyszyć wzrost demograficzny, będziemy rozmawiać podczas debaty „Wracać, ale dla-doczego?„. Mówić będziemy o takich zagadnieniach naukowych i sprawach życia codziennego, jak:

  • ekspansja życiowa młodej polskiej Emigracji w UE (Polki w UK rodzą dwa razy więcej obywateli Zjednoczonej Europy, niż Polski w Polsce);
  • udział kobiet w życiu politycznym i gospodarczym (czy aby parytety są aktywnym Kobietom tak naprawdę potrzebne);
  • Konkurencyjność Polski w Unii Europejskiej, w perspektywie negocjacji członkowskich Ukrainy (co z rynkiem pracy i sytuacją Młodzieży, której współczynnik bezrobocia w Polsce już przekracza średnią unijną), a także społeczna odpowiedzialność biznesu i perspektywy partnerstwa publiczno-prywatnego przy malejących dotacjach unijnych, a rosnących wymaganiach organizacyjno-prawnych (globalna konkurencyjność Polski – wszyscy na Zachodzie proponują obniżanie podatków i kosztów pracy, ale najwięksi Pracodawcy i tak głównie migrują na Wschód);

Fotorelacja:

Sprawozdanie:

WPROWADZENIE: Naukowa debata demograficzno-ekonomiczna „Wracać, ale dla-do-czego?” została zorganizowana z myślą o powrotach do Kraju młodej polskiej Emigracji w Wlk. Brytanii, w kontekście postępującego procesu starzenia się polskiego Społeczeństwa w Polsce. Jej bezpośrednimi odbiorcami byli Delegaci młodych organizacji polonijnych w Wlk. Brytanii: Koło Naukowe Studentów i Absolwentów PUNO, Polish Psychologists’ Association, Polish Professionals in London, Polish City Club. Debata miała miejsce w dniu 10.10.2014, od godziny 18:30 do 21:00 w Sali Multimedialnej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (240 King Street, London W6 0RF). Jej organizatorem było Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie. Wśród zaproszonych Panelistów znalazły się następujące Osoby: Pani Minister prof. Małgorzata Fuszara – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn (jako Znawczyni tematu spraw około-edukacyjnych), Pani prof. Magdalena Środa – Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet (jako Znawczyni tematu spraw około-socjalnych); Pani dr Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan (jako Znawczyni tematu spraw około-społecznych). Ponadto istotny udział w debacie mieli też: Pan Premier prof. Jerzy Buzek – Poseł do Europarlamentu (wystąpienie video wprowadzające do debaty), Pan Senator dr Piotr Zientarski – Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP (głos wiodący w dyskusji z sali). Przez cały czas trwania debaty przebywał na sali dyskusyjnej Pan Konsul RP w Londynie – Michał Mazurek.

PRZEBIEG DEBATY: Program debaty, podobnie jak skład listy Dyskutantów, nakreślony został na długo przed dniem realizacji debaty przez Romana Mazura, który dla PUNO m. in. lideruje Kołu Naukowemu. Trzy obszary tematyczne debaty odnosiły się do tematu wiodącego, jakim był problem starzenia się polskiego Społeczeństwa w Polsce, w kontekście globalnej konkurencyjności Polski i poprzez to rzeczywistych perspektyw powrotów młodych polskich Emigrantów z Unii Europejskiej do Polski. W obszarze ekspansji życiowej młodej polskiej Emigracji w UE wiodący głos miała prof. Magdalena Środa. W obszarze udziału Kobiet w życiu politycznym i gospodarczym wiodący głos miała prof. Małgorzata Fuszara, której nie tylko praca naukowa skupia się na problematyce barier rozwoju społeczno-ekonomicznego polskiego Społeczeństwa. W obszarze konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, w pryzmacie społecznej odpowiedzialności biznesu i perspektyw partnerstwa publiczno-prywatnego przy sukcesywnie malejących dotacjach unijnych, wiodący głos miała mieć według planu dr Henryka Bochniarz, jako znana promotorka aktywizacyjnych idei Corporate Social Responsibility i przedsiębiorczości w Polsce. Do tego punktu jednak nie dotarto, z uwagi na rozmiar dyskusji w odniesieniu do ekspansji życiowej młodej polskiej Emigracji w UE i udziału Kobiet w życiu politycznym i gospodarczym. W obu tych obszarach dr Bochniarz zabierała głos bardzo aktywnie. Prowadzącej debatę dr Magdalenie Łużniak-Piecha, współpracującej z PUNO Specjalistce w dziedzinie psychologii zarządzania, udało się tak pokierować debatą by zrealizować założony cel, jakim było doprowadzenie do stałej dyskusji Panelistek z młodymi Polakami zgromadzonymi na sali wraz z Senatorem Zientarskim. Z uwagi na ograniczone wymiary dostępnego pomieszczenia, na sali mogło się znaleźć tylko 50 Osób po uprzedniej rejestracji. Rejestrację zamknięto w dwa dni po ogłoszeniu jej. Zapotrzebowanie na tego typu debaty wśród młodych Polaków w UK, w połączeniu z faktem niezrealizowania dyskusji w trzecim obszarze tematycznym obecnej debaty, skłoniło Koordynatora projektu – Romana Mazura, do opracowania planu jednej z kolejnych debat demograficzno-ekonomicznych Koła Naukowego PUNO w Londynie. Jej roboczy tytuł brzmi: „Konkurencyjność młodej polskiej Emigracji na polskim rynku pracy, w perspektywie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej POLAND 2030 jako magnes powrotów„.

WNIOSKI: Debata demograficzno-ekonomiczna „Wracać, ale dla-do-czego?” uświadomiła młodym, wykształconym Polakom w Londynie istnienie nie tylko ogólnych perspektyw rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce, mogących w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości zachęcać ich do powrotów do Polski i aktywnego przeciwdziałania zjawisku starzenia się polskiego Społeczeństwa oraz wyludniania się naszej Ojczyzny. Już istniejące warunki, jak np. bardzo wysoki profesjonalizm Służby zdrowia, stały trend parytetowy polskiej Demokracji oraz ciągle postępujące udogodnienia prowadzenia działalności gospodarczej są tym, co czyni Polskę nie mniej atrakcyjnym miejscem do życia i rozwoju w zjednoczonej Europie, niż np. Wielka Brytania. Fakt pozostawania Polski w trzeciej dziesiątce najbardziej rozwiniętych Państw świata jest przez polską Młodzież w Londynie odbierany raczej jako faza przejściowa, wynikająca bardziej ze skupiania się Polaków zwłaszcza w Polsce na wewnętrznych sporach ideologicznych, niż na potrzebie wspólnego umacniania roli Polski i polskiej gospodarki w rzeczywistości globalnej – coraz mniej zdominowanej przez same Kraje G7, a już powoli wchodzącej w fazę skupiania się wokół sieci relacji i wpływów społeczno-gospodarczych grupy G8+5.

Londyn 2014