Regulamin

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W LONDYNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin Studium Doktoranckiego Polskiego Uniwersytetu im. Ignacego Jana Paderewskiego na Obczyźnie w Londynie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację kształcenia oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktorantów.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć uchwałę Senatu PUNO z dn….
2) PUNO – należy przez to rozumieć Polski Uniwersytet na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie jako podmiot prowadzący Studium Doktoranckie;
3) Studium Doktoranckie – należy rozumieć przez to Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie PUNO, jako zorganizowaną formę kształcenia w co najmniej dwóch dyscyplinach;
4) doktorancie – należy rozumieć przez to osobę kształcącą się w Studium Doktoranckim.
§2
1. Studium Doktoranckie prowadzi kształcenie w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, artystycznych i technicznych. Kształcenie prowadzone jest w języku polskim. Część programu może być prowadzona w języku angielskim.

2. Kształcenie doktorantów przez Studium przygotowuje do etapu oddania rozprawy doktorskiej na uczelni polskiej lub innego kraju.
§3
Program kształcenia w Studium Doktoranckim przedstawiony przez jego Dyrektora zatwierdza Senat PUNO.
§4
1. Pracami Studium Doktoranckiego kieruje Dyrektor powołany przez Rektora na wniosek Rady Naukowej i zatwierdzony przez Senat PUNO.

2. Dyrektorem Studium Doktoranckiego może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy profesora lub doktora habilitowanego, posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, a także zatrudnienie na PUNO.
3. Dyrektor może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy Zastępców powołanych przez Rektora na wniosek Dyrektora.

II. DYREKTOR STUDIUM DOKTORANCKIEGO
§5
Do zadań Dyrektora Studium Doktoranckiego należy w szczególności:
1)  nadzór nad całokształtem funkcjonowania Studium Doktoranckiego, w tym prawidłowością i jakością realizacji procesu kształcenia oraz opieki naukowej i sposobem przeprowadzania oceny śródokresowej;
2)  zapewnienie warunków do prowadzenia kształcenia w Studium Doktoranckim, w tym odbywaniu praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, o ile praktyki zawodowe zostały uwzględnione w programie kształcenia;
3)  zapewnienie warunków do prowadzenia działalności naukowej na PUNO, obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe;
4)  podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium Doktoranckiego;
5)  wydawanie decyzji administracyjnych, w tym o odmowie przyjęcia do Studium Doktoranckiego, w sprawach skreślenia z listy doktorantów oraz przypadkach uregulowanych w regulaminie Studium Doktoranckiego;
6)  wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży i prowadzenie badań w instytucjach naukowych poza PUNO, w tym wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
7)  opracowanie regulaminu Studium Doktoranckim w drodze konsultacji z Radą Naukową Studium;
8)  opracowanie programu kształcenia w Studium Doktoranckiego w drodze konsultacji z Radą Naukową Studium;

9) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;

10) współpraca z przedstawicielem doktorantów;

11) ustalenie obsady kadrowej w ramach programu kształcenia;

12) ustalenie składu trzyosobowej komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową doktorantów po czwartym semestrze programu kształcenia

13) przygotowanie sprawozdania rocznego z działalności Studium Doktoranckiego, które składane jest rektorowi do 30 listopada każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok akademicki;

14) nadzór nad gromadzeniem dokumentacji przebiegu kształcenia.


III. RADA NAUKOWA STUDIUM DOKTORANCKIEGO

§6

1. Organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Studium Doktoranckiego jest Rada Naukowa, wybierana z grona nauczycieli akademickich, na okres 4 lat, z możliwością przedłużenia kadencji na kolejne lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały Senatu lub pisemnej rezygnacji członka.

2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, który wchodzi w jej skład.

3. W skład Rady poza Dyrektorem wchodzi 5. przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz jeden przedstawiciel doktorantów. Delegat doktorantów wybierany jest przez doktorantów na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia kadencji na kolejne lata.

4. Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:

1) opiniowanie szczegółowych zasad i konkursowego trybu rekrutacji do Studium Doktoranckiego;

2) opiniowanie regulaminu Studium Doktoranckiego;

3) opiniowanie programu kształcenia;

4) opiniowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich przy obsadzie kadrowej programu kształcenia Studium Doktoranckiego;

5) opiniowanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów w Studium Doktoranckim;

6)  opiniowanie sposobu i zasad przeprowadzania oceny śródokresowej doktorantów w Studium Doktoranckim;

7)  opiniowanie kandydatów do komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową
doktorantów w Studium Doktoranckim;

8)  opiniowanie sprawozdania rocznego z działalności Studium Doktoranckim.

IV. REKRUTACJA DO STUDIUM DOKTORANCKIEGO
§7
1. Do Studium Doktoranckiego może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra, albo równorzędny z tymi tytułami.
2. Przyjęcie do Studium Doktoranckiego następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
§8
Odmowa przyjęcia do Studium Doktoranckiego następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora.

V. KSZTAŁCENIE W STUDIUM DOKTORANCKIM
§ 9
1. Rok akademicki w Studium Doktoranckim rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Osoba przyjęta do Studium Doktoranckiego nabywa prawa doktoranta z chwilą podpisania umowy o podjęcie nauki w Studium i wniesienia czesnego.
3. Doktorant otrzymuje legitymację.
§ 10
1. Kształcenie doktorantów trwa 8 semestrów.
2. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.
§ 11
1. Program kształcenia zatwierdzany jest przez Radę Naukową.
2. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalany i podawany jest przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy.
§ 12
Doktorant, w uzgodnieniu z opiekunem merytorycznym Studium lub promotorem, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej, w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

§ 13
Doktorant odbywa praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin dydaktycznych rocznie. Szczegółowe zasady organizacji praktyk określają odrębne przepisy.
§ 14
1. Szczegółowy zakres wymagań z danego przedmiotu, w tym warunki zaliczenia przedmiotu, ustala nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia i podaje doktorantom do wiadomości na początku zajęć.
2. Przy zaliczeniach na ocenę i egzaminach, stosuje się następującą skalę ocen
1) bardzo dobry – 5,0
2) dobry plus – 4,5
3) dobry – 4,0
4) dostateczny plus – 3,5
5) dostateczny – 3,0
6) niedostateczny – 2,0
3. Przy zaliczeniu bez oceny
1) zaliczone – zal.
2) niezaliczone – nzal.
4. Zaliczenia na ocenę i zaliczenia bez oceny wpisywane są do indeksu doktoranta.
§ 15
1. Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki.

2. Do 30 czerwca każdego okresu rozliczeniowego doktorant przedkłada Dyrektorowi Studium Doktoranckiego:

1) indeks z wpisami wymaganymi przez program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy;

2) roczne sprawozdanie doktoranta, zawierające informację dotyczącą:
a) działalności naukowej, obejmującą stan prac nad rozprawą doktorską, realizowane badania, uczestnictwo w konferencjach, formy dodatkowego dokształcania oraz publikacje,
b) realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w ich prowadzeniu,
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Studium Doktoranckiego może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, do 15 września danego roku.

4. W oparciu o zebraną dokumentację Dyrektor Studium Doktoranckiego podejmuje decyzję o zaliczeniu okresu rozliczeniowego do 30 września danego roku.

5. Dyrektor Studium Doktoranckiego, na uzasadniony wniosek doktoranta, może podjąć decyzję o warunkowym zaliczeniu okresu rozliczeniowego, przenosząc niektóre obowiązki na następny rok akademicki. Wniosek winien być poparty przez opiekuna merytorycznego/promotora.
§16
1. Dokumentacja dotycząca funkcjonowania Studium Doktoranckiego prowadzona jest w zakresie:
1) procesu rekrutacji do Studium Doktoranckiego;

2) przebiegu kształcenia doktoranta w Studium Doktoranckim;
2. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej i elektronicznej.
3. W zakresie kształcenia doktoranta prowadzona jest:
1) teczka akt osobowych doktoranta, w której przechowuje się:
a)  dokumenty wymagane od kandydata, stanowiących podstawę ubiegania się o przyjęcie do Studium Doktoranckiego;
b)  kwestionariusz osobowy;
c)  informację o wpisaniu na listę doktorantów Studium;
d)  karty okresowych osiągnięć;
e)  Indywidualny plan badawczy;
g)  indywidualne decyzje Dyrektora, dotyczące przebiegu kształcenia doktoranta w Studium Doktoranckim;
h) roczne sprawozdania doktoranta z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej, realizacji indywidualnego planu badawczego wraz z opiniami opiekunów/promotorów oraz realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w ich prowadzeniu.
2) protokoły zaliczeniowe, przechowywane w osobnej teczce zawierającej dokumentację kształcenia doktorantów na danym roku kształcenia w Studium Doktoranckim.
4. Dokumentacja z działalności Dyrektora zawiera w szczególności:
1) sprawozdania z działalności Studium Doktoranckiego;
2) akty wydawane przez Dyrektora, w tym instrukcje.
5. Czesne kształcenia w Studium Doktoranckim są ustalane przez Kwesturę PUNO na dany cykl akademicki, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Komisji Finansowej.

VI. OCENA ŚRÓDOKRESOWA W STUDIUM DOKTORANCKIM
§ 17
1. Ocena śródokresowa jest prowadzona po czwartym semestrze.
2. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego przez doktoranta, w szczególności terminowość i jakość wykonania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej.
3. Doktorant dołącza opinie opiekunów merytorycznych/ promotorów o zaawansowaniu prac nad rozprawą doktorską.
4. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
5. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
6. Od wyniku oceny śródokresowej doktorantowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Studium Doktoranckiego.
7. Termin na wniesienie odwołania wraz z uzasadnieniem wynosi 7 dni od dnia udostępnienia wyników oceny.
§ 18
1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję ds. oceny śródokresowej doktorantów, zwana dalej komisją, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.
2. Promotor nie może być członkiem komisji.

VII. INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY DOKTORANTA
§ 19

Indywidualny plan badawczy, sporządzany jest przez doktoranta i opiekuna merytorycznego/promotora określa w szczególności:
1)  harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej w tym termin jej złożenia;
2)  harmonogram realizacji programu kształcenia;
3)  termin oddania do druku co najmniej 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo akademickie, albo rozdział w takiej monografii;
4)  obowiązek czynnego uczestniczenia w konferencji naukowej – krajowej lub międzynarodowej;
5)  obowiązek przygotowania i złożenia wniosku grantowego;
6)  fakultatywnie udział we współorganizowaniu konferencji naukowej krajowej lub zagranicznej;
7)  fakultatywnie odbycie co najmniej trzymiesięcznego staży naukowego na zagranicznej uczelni.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
§ 20
Przedstawiciele doktorantów uczestniczą w posiedzeniach senatu PUNO z prawem głosu w liczbie określonej przez Statut PUNO.

§ 21
Doktorant ma prawo do:
1)  zdobywania wiedzy w wybranym obszarze nauki, rozwijania własnych zainteresowań naukowych;
2)  opieki naukowej i prowadzenia badań naukowych oraz uczestniczenia w pracach badawczych prowadzonych przez PUNO;
3)  przedłużenia kształcenia w Studium Doktoranckim na zasadach określonych w Regulaminie;
4)  uczestniczenia w konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z realizacją indywidualnego planu badawczego oraz harmonogramem przygotowania pracy doktorskiej, korzystając ze środków grantowych.
5)  korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń PUNO oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów uczelni;
6)  zrzeszania się w Kole Naukowym Studentów i Absolwentów PUNO.
§ 22
1. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania kształcenia w Studium Doktoranckim do rodzaju niepełnosprawności.
2. Do doktorantów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby:
a) niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
b) przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza dokumentacja medyczna;
c) czasowo niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna.
§ 23
1. Do obowiązków doktoranta należy:
1)  przestrzegania postanowień Statutu PUNO i niniejszego Regulaminu;
2)  sumiennego i rzetelnego realizowania programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego;
3)  postępowania zgodnie z kodeksem etyki;
4)  aktywnego udziału w zajęciach wnikających z programu kształcenia;
5)  odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin dydaktycznych rocznie, o ile praktyki zawodowe zostały uwzględnione w programie kształcenia;
6)  składania sprawozdania rocznego wraz z opinią opiekuna merytorycznego/ promotorów z przebiegu realizacji programu kształcenia oraz rezultatów i postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym.
7)  składania oświadczenia na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, upoważniającego uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych w ramach dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska;
8)  posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami – https://orcid.org/;
9) sprawozdawania osiągnięć naukowych, które powstały w związku z odbywaniem kształcenia w Studium Doktoranckim na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;

10) powiadomienia Dyrektora Studium Doktoranckiego o zmianie swoich danych osobowych.

IX. PRZERWY, URLOPY I ZASADY PRZEDŁUŻENIA STUDIÓW
§ 24
Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
§ 25
1. Dyrektor Studium Doktoranckiego zawiesza, na wniosek doktoranta, kształcenie w Studium na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Studium Doktoranckiego może przedłużyć okres odbywania studiów, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
1)  czasowej niezdolności do odbywania kształcenia w Studium Doktoranckim spowodowanej chorobą;
2)  konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
3)  konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;
4)  posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
– łącznie nie dłużej niż o rok.
3. Dyrektor Studium Doktoranckiego, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii /opiekuna merytorycznego/promotora, może przedłużyć okres odbywania kształcenia w Studium Doktoranckim, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach indywidualnego planu badawczego, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.

X. UKOŃCZENIE STUDIUM DOKTORANCKIEGO
§ 26
Kształcenie doktoranta kończy się zaliczeniem programu kształcenia w Studium Doktoranckim oraz otrzymaniem Zaświadczenia o przebiegu Studium Doktoranckiego.

XI. SKREŚLENIA Z LISTY DOKTORANTÓW
§ 27
1. Doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1)  negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
2)  niezłożenia w terminie w indywidualnego planu badawczego;
3)  rezygnacji z kształcenia;
4) braku opłacania czesnego.
2. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora.
§ 28
Na wniosek osoby, która nie ukończyła kształcenia w Studium Doktoranckim, wydaje się zaświadczenie o przebiegu kształcenia w Studium Doktoranckim.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTA
§ 29
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w PUNO oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, uczestnik kształcenia w Studium Doktoranckim ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
2. W sprawach dyscyplinarnych orzekają Komisja Dyscyplinarna PUNO

XIII. PRZEPIS KOŃCOWY
§ 30
Regulamin wchodzi w życie w roku akademickim 2020/2021.