Zeszyty Naukowe


Rada Naukowa „Zeszytów PUNO”

prof. dr hab. Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga)
prof. dr Stefan Stańczyk (PUNO Londyn)
prof. dr hab. Halina Taborska (PUNO Londyn)

Redaktor Naczelna
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Pierwszy z „Zeszytów Naukowych” Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie ukazał się w Londynie blisko pół wieku temu, w roku 1964, a głównym inicjatorem niewielkich rozmiarami publikacji seryjnych był znany historyk i archeolog, prof. Tadeusz Sulimirski, ówczesny dziekan Wydziału Humanistycznego, w latach późniejszych prorektor i rektor PUNO. Tytuł tego pierwszego woluminu brzmiał: Funkcja składni w ukształtowaniu rytmicznym utworu na materiale „Ballady o chorym księżycu” Beaty Obertyńskiej, a jego autorką była Krystyna Ganther. Sygnalizował, że badania humanistyczne dotyczące języka i literatury polskiej będą jednym z wątków wiodących „Zeszytów”.

Pomiędzy rokiem 1964 a 2004 ukazały się 23 „Zeszyty Naukowe” PUNO, przypisane trzem wydziałom: Nauk Humanistycznych, Prawa i Nauk Społecznych (od 2002 roku Nauk Społecznych) oraz Nauk Technicznych. Ostatni poświęcony był Polakom w Wielkiej Brytanii wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; zawierał teksty dziewięciu autorów i stanowił zapis konferencji uczelnianej poświęconej tejże tematyce. Stał się niejako świadectwem odmiany losów i motywacji polskich emigrantów i migrantów, sytuacji polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii oraz nowych potrzeb polskiego piśmiennictwa naukowego poza granicami kraju.

Dawne „Zeszyty Naukowe”, podobnie jak ich macierzysta uczelnia, służyć miały wolnej polskiej nauce, stanowić dowód, że rozwija się ona nieprzerwanie, bez ideologicznych nakazów i politycznych nacisków, poza granicami kraju. Nowe „Zeszyty” mają budować pomosty pomiędzy akademickim środowiskiem krajowym, naukowcami polskimi działającymi poza Polską oraz badaczami kraju osiedlenia. Pragną wspierać młodsze i najmłodsze pokolenia badaczy, w tym także doktorantów PUNO. Poczesne miejsce zajmują w nich badania dotyczące emigracji i migracji, przede wszystkim – ale nie tylko – polskiej. Są otwarte na problemy wielokulturowości i akulturacji.

Zeszyty wznowione po dziewięciu latach przerwy, pod nieco zmienioną nazwą: „Zeszyty Naukowe PUNO” (a zatem z dodanym skrótem nazwy uczelni), mają inny format – są rocznikiem uniwersyteckim, niezwiązanym bezpośrednio z pracą wydziałów czy instytutów, a ich prezentację znajdzie czytelnik w wprowadzeniu „Od Redakcji”, Redaktor Naczelnej, profesor Jolanty Chwastyk-Kowalczyk.

Jako inicjatorka wznowienia „Zeszytów Naukowych PUNO” i rektor uczelni składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy głębokiej wdzięczności pani Redaktor Naczelnej i jej Zespołowi, Radzie Naukowej oraz profesorom – recenzentom, bez których życzliwości i bezinteresownej pracy wydanie nowych „Zeszytów” nie byłoby możliwe. Autorom tegorocznych i wszystkich następnych „Zeszytów Naukowych PUNO” życzę wszelkich sukcesów naukowych i wielu ważnych publikacji.

Fragment z Przedmowy opublikowanej  po 9 latach przerwy i w nowym formacie  „Zeszytów Naukowych PUNO” nr 1, rok 2013, Halina Taborska  Rektor PUNO.


Pobierz Zeszyty (.pdf): Numer 7 | Numer 6 | Numer 5 | Numer 4 | Numer 3 | Numer 2 | Numer 1


UWAGA, DLA AUTORÓW: Zasady przygotowania tekstu do Zeszytów Naukowych PUNO: TUTAJ…

Teksty przygotowane zgodnie z zasadami należy przesyłać w terminie do 31 marca każdego roku do sekretarza redakcji Zeszytów dr Żanety Steffek — e-mail: zanetasteffek@gmail.com oraz kopią do Redaktor Naczelnej prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk— e-mail: jolanta.chwastyk-kowalczyk@ujk.edu.pl